YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

HYVÄKSYTTY PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSESSA 

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 

Yhdistyksen nimi on Ikimetsän ystävät ry ja yhdistyksen kotipaikka on Tampere.
Yhdistyksen toimialue on koko Suomi. 

2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu 

Yhdistyksen tarkoituksena on Suomen luonnonsuojelun edistäminen ja etenkin
metsäisten luonnonalueiden säilyttäminen. Lisäksi yhdistys pyrkii tekemään
tunnetuksi ikimetsiä ja muita luonnonalueita sekä niiden suojeluun tähtäävää
työtä.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys etsii suojelunarvoisia luonnonalueita.
Yhdistys etsii rauhoitettavia alueita esimerkiksi Luonnonperintösäätiölle,
jonka päämäärää yhdistys tukee. Etsintätyötä varten pyritään luomaan verkosto
suojeluarvojen kartoittajista. Yhdistys levittää tietoa erilaisista keinoista
suojella metsiä ja muita luonnonalueita. Yhdistys voi järjestää koulutusta,
opastusta, retkiä ja kulttuuritilaisuuksia sekä osallistua luonto‐ ja
kulttuuriarvojen selvitykseen. 

3 § Varat ja taloudellinen toiminta 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää myyjäisiä, ottaa vastaan
lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja sekä toimeenpanna asianomaisen luvan
saatuaan arpajaisia, huvitilaisuuksia ja rahan keräyksiä.
Yhdistys voi tarkoituksensa toteuttamiseksi jakaa apurahoja, stipendejä tai
palkintoja sekä muutoin lahjoittaa edelleen omaisuutta. Yhdistys voi perustaa
tähän tarkoitukseen rahastoja, joiden tarkoituksesta ja toiminnasta määrätään
rahaston säännöissä tai toimintaperiaatteissa. Rahaston perustamisesta,
rahaston säännöistä ja toimintaperiaatteista päättää yhdistyksen kokous.
Rahaston omaisuuden hoidosta ja käytöstä vastaa hallitus. 

4 § Jäsenet 

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy
yhdistyksen tarkoituksen. Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen
henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta
ja toimintaa.
Kun varsinainen tai kannatusjäsen on ilmaissut tahtonsa liittyä yhdistykseen
maksamalla yhdistyksen jäsenmaksun, yhdistyksen hallitus hyväksyy uuden
jäsenen.
Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä
yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja
tukenut yhdistyksen toimintaa. 

5 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen 

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti
hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen
kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen
yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai
muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen
liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella
huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka
yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. 

6 § Jäsenmaksu 

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän vuotuisen
jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous.
Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja. 

7 § Hallitus 

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut
puheenjohtaja ja 6 ‐ 12 muuta varsinaista jäsentä sekä tarvittaessa 1 ‐ 3
varajäsentä.
Puheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan. Hallitukseen valitaan jäsenet
kahden vuoden mittaiselle kaudelle. Kahden vuoden hallituskauden jälkeen jäsen
on erovuorossa. Vuosittain erovuorossa on hallituksen koosta riippuen kolme ‐ 
kuusi (3 ‐ 6) jäsentä eli puolet tai lähinnä puolet hallituksen jäsenistä.
Erovuoroinen jäsen voidaan kuitenkin valita uudelleen hallitukseen.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee
keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan
sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun
vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on
päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. 

Äänestykset ratkaistaan
yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee
puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 8 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen 

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja,
sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä. 

9 § Tilikausi ja tilintarkastus 

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on
annettava tilintarkastajille/toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen
vuosikokousta. Tilintarkastajien/Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen
lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle. 

10 § Yhdistyksen kokoukset 

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä
tammitoukokuussa. Yhdistyksen kokous voidaan järjestää ilman fyysistä
kokouspaikkaa siten, että yhdistyksen jäsenet osallistuvat kokoukseen
etäyhteydellä ja käyttävät päätösvaltaansa ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden
ja teknisen apuvälineen avulla.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun
hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10)
yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti
ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä
kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on
esitetty hallitukselle.
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä,
kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on
kokouksessa läsnäolo‐ ja puheoikeus. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee,
ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli
puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen
puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 

11 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen 

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän
vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse
jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.
Yhdistyksen hallitus voi asettaa yhdistyksen kokoukseen osallistumisen
edellytykseksi ennakkoilmoittautumisen. Ennakkoilmoittautumisvaatimuksesta on
mainittava kokouskutussa. Kokouskutsuaika lasketaan viimeisestä
ilmoittautumispäivästä.

 12 § Vuosikokous 

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1. kokouksen avaus 

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja
tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys 

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto 

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo‐ ja menoarvio sekä jäsenmaksujen
suuruudet. 

8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet 

9. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa/toiminnantarkastajaa ja heille
varatilintarkastajat/varatoiminnantarkastajat. 

10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen
käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti tai sähköpostilla
hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. 

13 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen 

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä
yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä
annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai
yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi yhdistyksen varat
luovutetaan Luonnonperintösäätiölle.