IKIMETSÄN YSTÄVÄT RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 2020

  1. Metsiensuojelun edistäminen

1.1. Metsiensuojelun keinoista tiedottaminen

Vuonna 2020 Ikimetsän ystävät ry tekee tunnetuksi vapaaehtoista metsiensuojelua ja mahdollisuuksia osallistua siihen. Yhdistys pitää esillä etenkin Luonnonperintösäätiötä ja kertoo eri tavoista tehdä lahjoituksia säätiölle suojeltavien alueiden hankintaan. Yhdistys opastaa myös METSO-ohjelman (Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelman) ja WWF:n perintömetsän pariin – sen mukaan, mikä kulloinkin metsälle ja metsänomistajalle parhaiten sopii.

Ikimetsän ystävät ry:n jäseniä rohkaistaan, opastetaan ja tuetaan välittämään viestiä vapaaehtoisista suojelukeinoista ja metsiensuojelun tärkeydestä sekä samalla edistämään metsiensuojelumyönteisyyttä.

1.2. Suojeltavien metsien etsintä

Suojeltavaksi sopivia metsiä etsitään kiinteistövälittäjiltä ja yhteistyökumppanien välityksellä (mm. yhdistyksen jäsenet, metsänomistajat, Luonto-Liitto ja Suomen luonnonsuojeluliitto).

  1. Tapahtumat

2.1. Retket ja talkoot

Vuosi 2020 on ollut pandemiatilanteen takia monella tapaa hyvin poikkeuksellinen. Vuosikokousta jouduttiin siirtämään, ja lähes kaikki kevään ja kesän tapahtumat jouduttiin valtakunnallisella tasolla perumaan. Myös syksyn ja talven tilanne on epävarma. Tapahtumiin osallistuttaessa Ikimetsän ystävät ry pohtii myös vapaaehtoisten turvallisuutta ja seuraa pandemiatilannetta aktiivisesti. Näissä puitteissa vuodelle 2020 suunnitellut tapahtumat on pääosin peruttu. Huutokaupan suunnittelu Luonnonperintösäätiön hyväksi jatkuu (toteutus 2021). Pertti Salolainen on lupautunut hankkeen suojelijaksi.

2.2 Messut ja muut tiedotus-/myyntitapahtumat

Vuonna 2020 vallitsevan tilanteen vuoksi on siis kaikki perinteiset tapahtumat jouduttu perumaan. Jos tapahtumia järjestetään ja niihin osallistuminen on järkevää, Ikimetsän ystävät ry tiedottaa toiminnastaan ja tekee Luonnonperintösäätiön työtä tunnetuksi. Tapahtumissa tehdään tiedotuksen lisäksi jäsenhankintaa sekä kerätään varoja Luonnonperintösäätiölle sen tukituotteita myymällä. Toiveena on myös aktivoida jäseniä mukaan tiedotustoimintaan mm. tulemalla päivystäjiksi Ikimetsän ystävien osastolle eri tapahtumiin.

  1. Tiedotus ja yhteistyö

3.1 Internet ja sosiaalinen media

Yhdistyksen internet-sivujen päivitys on tullut ajankohtaiseksi. Uudet internet-sivut rakennetaan ja sekä sisältöä että ulkoasua päivitetään vuonna 2020. Sivuilla kerrotaan metsiensuojelun merkityksestä, suojelukeinoista ja mahdollisuuksista osallistua luonnonsuojelualueiden perustamista edistävään toimintaan. Lisäksi sivuilla tiedotetaan Ikimetsän ystävien tapahtumista ja muista ajankohtaisista asioista.

Yhdistys päivittää omia Twitter- ja Facebook-sivujaan aktiivisesti.

3.2. Jäsenposti

Ikimetsän ystävien jäsenille lähetetään jäsenkirjeet postitse tai sähköpostiosoitteensa ilmoittaneille jäsenille sähköpostitse. Sähköpostin ja sosiaalisen median käyttöä tiedotuksessa kehitetään yhdistyksen paperinkulutuksen minimoimiseksi. Yhdistys osallistuu Luonnonperintösäätiön vuosijulkaisun tekoon ja julkaisemiseen ja lähettää julkaisun kaikille jäsenilleen.

3.3. Yhteistyö

Ikimetsän ystävät ry tekee yhteistyötä Luonnonperintösäätiön ja maanomistajien, muiden luonto- ja ympäristöjärjestöjen sekä viranomaisten kanssa. Yhteistyön tavoitteena on edistää metsiensuojelumyönteisyyttä ja -käytäntöä eli uusien suojelualueiden syntyä ja metsien kestävämpää käyttöä.

  1. Yhdistyksen talous ja hallinto

4.1. Talous

Yhdistyksen talous perustuu jäsenmaksuihin ja lahjoituksiin. Sekä henkilöjäsenten että yritys- ja yhteisöjäsenten määrää pyritään kasvattamaan.

Talkootoiminnalle on hallituksesta nimetty vastaava henkilö, samoin Luonnonperintösäätiön hyväksi järjestettävälle huutokaupalle. Yhdistyksen vastuuhenkilöiden työnjakoa kehitetään. Yhdistyksessä käytetään edelleen osa-aikaisen palkatun sihteerin mallia. Lisäksi yhdistyksen aktiiveille voidaan maksaa korvauksia projekteista (esim. retken järjestäminen tai messuvastaavana toimiminen).

4.2. Hallitus ja kokoukset

Vuosikokouksessa 2020 valittu yhdistyksen hallitus kokoontuu tarvittaessa. Hallituksen jäsenet neuvottelevat yhdistyksen asioista pääsääntöisesti sähköpostitse ja puhelimitse. Alkuvuodesta 2021 Ikimetsän ystävät ry järjestää säännöissään määrätyn vuosikokouksen, jossa käsitellään sääntömääräiset asiat ja muut kokouskutsussa esitetyt asiat. Kokouksen yhteydessä on mahdollisesti muutakin ohjelmaa.