VISIO JA TAVOITE

Ikimetsän ystävät ry:n visiona on Suomen metsäluonnon köyhtymisen pysäyttäminen. Tavoitteena on metsäisten luonnonsuojelualueiden muodostuminen, ikimetsien ja muiden luonnonalueiden tunnetuksi tekeminen ja niiden arvostuksen vahvistaminen. Yhdistys tukee ja edistää luonnonsuojeluun tähtäävää vapaaehtoistyötä ja edistää suojelumyönteisyyttä.

RESURSSIT

Toimintaresurssit koostuvat yhdistyksen jäsenistöstä ja heidän asiantuntijuutensa hyödyntämisestä monialaisesti niin luonnontieteiden, talouden kuin kulttuurinkin alueilla. Yhdistyksen toiminta pohjaa vapaaehtoistyöhön.

Yhdistyksen taloudelliset resurssit perustuvat jäsenmaksuihin ja lahjoituksiin. Sponsoreiden ottaminen yhdistykselle on aina harkinnanvaraista ja vaatii hallituksen päätöksen.

VISUAALINEN ILME

Ikimetsän ystävillä on viestintää tukeva, pitkän tähtäimen yhtenäinen visuaalinen ilme, joka pohjaa omaperäisyyteen, selkeyteen ja luotettavuuteen. Sen tehtävänä on tukea ja vahvistaa yhdistyksen metsiensuojeluun tähtääviä arvoja ja tavoitteita. Kaikki tuotteet ja aineistot suunnitellaan keskenään yhteneväisiksi ja niiden laatuun, materiaaleihin ja esillepanoon kiinnitetään erityistä huomiota.

Yhdistyksen logossa esiintyvä haapa symboloi vanhan metsän monimuotoisuutta. Haapa-logo voidaan nähdä myös metsiensuojelijoiden muodostamana verkostona, jossa jokaisella oksalla ja lehdellä on oma merkityksensä kokonaisuudessa. Logon, kirjasimien ja värien käytöstä sekä niiden yhdistämisestä toisiinsa on laadittu yhdistyksen sisäinen graafinen ohjeistus. Ikimetsän ystävien logo ja visuaalinen ilme ovat myös Luonnonperintösäätiön käytettävissä. Visuaalista ilmettä kehitetään yhteneväisenä Luonnonperintösäätiön tavoitteiden ja arvojen kanssa. Muut tahot eivät saa käyttää yhdistyksen logoa ilman lupaa.

SUHTEET MUIHIN TOIMIJOIHIN

Yhdistyksen pääyhteistyökumppani on Luonnonperintösäätiö. Säätiötä ja sen toimintaa tuodaan tunnetuksi tapahtumissa ja viestimissä. Yhdistys tukee säätiötä etsimällä metsiä suojeluun maanomistajat huomioon ottaen, järjestämällä talkoita ja retkiä säätiön suojelualuille sekä avustamalla käytännön asioissa kuten Internet-sivujen sisällön päivittämisessä.

Yhdistys on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton. Ikimetsän ystävät edistää vapaaehtoista metsiensuojelua ja suojelumyönteisyyden hyväksi tehtävää yhteistyötä. Yhteistyö voi pitää sisällään asiantuntijavaihtoa, talkooapua, yhteisiä projekteja tai muuta suojelumyönteisyyttä edistävää toimintaa. Yhdistyksen hallitus päättää yhteistyöhön osallistumisesta erikseen tapauskohtaisesti.

Myös suhteet yrityksiin ja taloudellisiin toimijoihin ovat harkinnanvaraisia (ks. kohta II Resurssit).

TOIMINTAMUODOT

Yhdistyksen vuosikokouksessa hyväksytään vuosittainen toimintasuunnitelma, jolla strategia toteutetaan. Osallistumalla ja järjestämällä tapahtumia tiedotetaan vapaaehtoisen metsien suojelun keinoista ja tuodaan metsien nykyistä kulttuurillista ja luonnontieteellistä tilaa tunnetuksi. Tiedotusta tehdään myös jäsenkirjeiden, Luonnonperintösäätiön vuosilehtien ja internet-sivujen kautta. Yhdistys järjestää metsiensuojeluun liittyvää koulutusta ja voi osallistua asiantuntijana myös muiden tahojen järjestämiin koulutuksiin. Lisäksi yhdistys ylläpitää metsänvartijatoimintaa Luonnonperintösäätiön suojelualueilla.